ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΗΤΑΛΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «Octagon Med», έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον ιατροτεχνολογικό τομέα, δραστηριοποιείται στην εμπορία, συντήρηση/ επισκευή και Τεχνική Υποστήριξη ιατρικών μηχανημάτων ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της Ακτινολογίας και της Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές και των πελατών) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «Octagon Med»:

  • Έχει υιοθετήσει ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 καθώς επίσης και την Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348, το οποίο εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των κρίσιμων Διεργασιών της, οι οποίες απορρέουν μέσω της ανάλυσης Κινδύνων και Ευκαιριών.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς – στόχους για την Ποιότητα και το Περιβάλλον, οι οποίοι καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης από την Διοίκηση της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το έτος.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την Ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Μεριμνά και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
  • Έχει εγκαθιδρύσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους επαλήθευσης της συμμόρφωσης όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές

Η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και σε όλα τα εξωτερικά τρίτα μέρη της επιχείρησης (Πελάτες, Προμηθευτές, Υπεργολάβοι).

   Ο Διαχειριστής